2012.12.7 St Thomas st Plan 3d height envelope

2012.12.7 St Thomas st Plan 3d height envelope